vodilna slika

7. seja leta 2011

Številka: 9001-7/2011

Datum:   11. 5. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

7. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 26. maja 2011, ob 16. uri 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  

2.   Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3.   Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za sosesko Brod – Drage – druga obravnava

4.   Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto  - prva obravnava

5.   Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Portoval - prva obravnava  

6.   Predlog o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto - predlog za skrajšani postopek  

7.   Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – predlog za skrajšani postopek

8.   Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Večnamenske športne dvorane Portoval v Novem mestu«

9.   Poslovno poročilo Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2010

10.   Premoženjsko – pravne zadeve

11.   Kadrovske zadeve

12.   Projekt CeROD – II. -  predstavitev vloge

13.   Informacija o izvajanju izbirne javne službe - odvoz nepravilno parkiranih vozil

14.   Prehod na e- poslovanje

15.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

V skladu s poslovniškimi določili so priložena gradiva za 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točko dnevnega reda. Gradiva za ostale točke boste prejeli naknadno.

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

S spoštovanjem !

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

-      Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 9. točki)

OBVEŠČENI:

-     Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles