vodilna slika

8. seja leta 2011

Številka: 9001-8/2011

Datum:   29. 6. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

8. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 14. julija 2011, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1.    Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2.    Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3.    Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
 4.    Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Adria – prva obravnava
 5.    Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib – prva obravnava
 6.    Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu gospodarska cona Ždinja vas – prva obravnava
 7.    Dopolnjeni osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu prenova ob Ljubljanski cesti 47 – prva obravnava
 8.    Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovna storitvena cona Mačkovec 1/2 – prva obravnava
 9.    Predlog odloka o sofinanciranju evropskega prvenstva v košarki – predlog za skrajšani postopek
 10. Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2011
 11. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 – skrajšani postopek
 12. Soglasje za dolgoročno zadolževanje Agencije za šport Novo mesto za dokončanje servisnega objekta za tenis
 13. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt posodobitev avtomatizacije cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
 14. Poročilo o izvajanju koncesije mestnega potniškega prometa v obdobju 2006 do 2010
 15. Premoženjsko – pravne zadeve

15.1   Predlog druge dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim    premoženjem za leto 2011

15.2   Predlog druge dopolnitve letnega načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2011

15.3   Predlog sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah parc. št. 1340/2, 923/8, 923/9 in 923/14, vse k.o. Bršljin, in parc. št. 818/79, 820/38, 820/40 in 820/42, vse k.o. Prečna  

16. Poročilo o centralni čistilni napravi v Novem mestu

17. Kadrovske zadeve

18. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

V skladu s poslovniškimi določili so priložena gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., in 15. točko dnevnega reda. Gradiva za ostale točke boste prejeli naknadno.

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-     Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles