vodilna slika

9. seja leta 2011

Številka: 9001-9/2011

Datum:   13. 9. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

9. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


v četrtek, 29. septembra 2011, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

z naslednjim 

 

d n e v n i m   r e d o m :

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega red

2.   Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3.   Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za Športno-rekreacijski park Portoval - 2. obravnava

4.   Usklajeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto - 2. obravnava

5.   Usklajeni predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Ždinja vas - 2. obravnava

6.   Usklajeni predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Turistično območje Ždinja vas - 2. obravnava 

7.   Predlog spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto – predlog za skrajšani postopek

8.   Poročilo o zaključku postopkov o javno-zasebnem partnerstvu (velodrom, teniški objekt)

9.   Aktivnosti na področju izgradnje večnamenske dvorane Portoval

10.   Poročila Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

10.1   Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2011

10.2   Poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010

10.3 Poročilo o nadzoru nad koncesijo za področje gospodarske javne službe plakatiranja in obveščanja

11.   Poročilo o aktivnostih v zvezi z avtobusno postajo v Novem mestu (sklep 8. seje občinskega sveta)

12.   Predstavitev sodelovanje Mestne občine Novo mesto v projektu Evropska prestolnica kulture 2012 (sklep 8. seje občinskega sveta)

13.   Dopolnitev poročila o izvajanju koncesije mestnega potniškega prometa za obdobje od leta 2006 do 2010 (sklep 8. seje občinskega sveta)

14.   Premoženjsko – pravne zadeve

15.   Kadrovske zadeve

16.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori 

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-     Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles