vodilna slika

1. izredna seja leta 2012

Številka: 9001-4/2012

Datum:   30. 4. 2012

OBČINSKEMU SVETU

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 21. in 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

1. izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 10. maja 2012, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a

 

 1. Vsebine v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana – Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
 2. Poročilo o stanju projekta večnamenske dvorane Portoval  

 

Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Direktorata za prostor bodo na seji občinskemu svetu predstavili rešitve in ga podrobneje seznanili z odgovori na stališča in pripombe občinskega sveta na spremenjene rešitve državnega prostorskega načrta, podane na 13. seji dne 29. 3. 2012.

 

Gradivi sta objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

Vabljeni:

 1. članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 3. MzIP - Direktorat za prostor
 4. MzIP – Direkcija RS za ceste
 5. Borut Novak, direktor občinske uprave
 6. Predstavniki občinske uprave
 7. Predsednica Sveta KS Ločna Mačkovec (k 1. točki)

Obveščeni:

 1. predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto
 2. predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles