vodilna slika

15. seja leta 2012

Številka: 9001-5/2012

Datum:   16. 5. 2012

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

15. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

v četrtek, 31. maja 2012, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 3. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 4. Predlog odloka o oglaševanju na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava
 5. Predlog odloka o ustanovi javnega zavoda Agencija za šport Novo mesto - druga obravnava
 6. Predlog odloka o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu – prva obravnava
 7. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šipčev hrib – druga obravnava
 8. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ursa ob Straški cesti – druga obravnava
 9. Dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN Regrške Košenice - 2 – prva obravnava
 10. Predlog Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
 11. Predlog za zagotovitev enakih pogojev na območju omejenega parkiranja za študente novomeških fakultet z začasnim bivališčem na območju omejenega parkiranja
 12. Predlog za oprostitev plačila turistične takse za osebe, ki prenočujejo v mladinskih hotelih v ožjem mestnem jedru
 13. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenem nadzoru nad zaključnimi računi občinskih skladov za leto 2010 Mestne občine Novo mesto
 14. Premoženjsko – pravne zadeve
 15. Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu
 16. Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2011 in plan za 2012
 17. Kadrovske zadeve
 18. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, direktor občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

 

OBVEŠČENI:

 

-     predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles