vodilna slika

18. seja leta 2012

Številka: 9001-11/2012

Datum:   30. 10. 2012

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

18. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 15. novembra 2012, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1. 1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. 2.   Pregled in potrditev zapisnika 17. redne in 2. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. 3.   Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 – skrajšani postopek
 4. 4.   Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – prva obravnava
 5. 5.   Ugotovitev občinskega sveta, da so izpolnjeni pogoji iz Zakona o prostorskem načrtovanju glede spremembe prostorsko izvedbenih pogojev OPN MONM z OPPN - jug 2/1 brez poprejšnje spremembe OPN MONM
 6. 6.   Dopolnjeni osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Belokranjski cesti – jug 2/1 – prva obravnava
 7. 7.   Predlog sklepa o poimenovanju arheološke dediščine na Marofu za "Arheološki park Marof"
 8. 8.   Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja zazidalnega načrta Podbreznik in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Podbreznik – prva obravnava
 9. 9.   Strategija upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Novo mesto
 10. 10.   Strategija zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za obdobje 2012 - 2020
 11. 11.   Poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad koncesijsko pogodbo Mestne občine Novo mesto za področje izvajanja izbirne javne gospodarske službe vzdrževanja javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
 12. 12.   Premoženjsko – pravne zadeve
 13. 13.   Poročilo o realizaciji projekta Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu
 14. 14.   Kadrovske zadeve
 15. 15.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      Komunala Novo mesto, d.o.o. (k 10. točki)

-      Martin Kambič, član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (k 11. točki)

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

 

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles