vodilna slika

19. seja leta 2012

Številka: 9001-12/2012

 Datum:   5. 12. 2012

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

19. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 20. decembra 2012, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

z naslednjim 

 

d n e v n i m   r e d o m :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 2. Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 3. Predlog Statuta Mestne občine Novo mesto – druga obravnava 

 4. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013 – druga obravnava 

 5. Predlog sprememb in dopolnitev programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja zazidalnega načrta Podbreznik in predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Podbreznik – druga obravnava 

 6. Predlog odloka o spremembi odloka o turistični taksi v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava (predlog Gregorja Macedonija in skupine svetnikov) – druga obravnava

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah OLN Brusnice – druga obravnava

8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu zdravstveni kompleks Novo mesto – prva obravnava 

 9. Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni občini Novo mesto– predlog za skrajšani postopek

9.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin – predlog za skrajšani postopek

9.2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice – predlog za skrajšani postopek

9.3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Center – predlog za skrajšani postopek

9.4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Drska – predlog za skrajšani postopek

9.5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Grm – predlog za skrajšani postopek

9.6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otočec – predlog za skrajšani postopek

9.7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stopiče – predlog za skrajšani postopek

9.8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šmihel – predlog za skrajšani postopek

10. Predlog odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občinski občini Novo mesto v okviru javno-zasebnega partnerstva – prva obravnava - umik

11. Predlog obvezne razlage 12. člena Odloka o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04, 9/11 in 46/11 – tehnični popravek)

12. Program oskrbe s pitno vodo v Mestni Občini Novo mesto za leto 2013

 13. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2013

 14. Premoženjsko – pravne zadeve

 15. Predstavitev projekta mestne tržnice Novo mesto

 16. Kadrovske zadeve

 17. Opredelitev Občinskega sveta do koalicijske pogodbe

 18. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

V skladu s poslovniškimi določili so oz. bodo gradiva v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

ŽUPAN

 

  VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      predstavniki občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles