vodilna slika

29. seja leta 2014

Številka: 9001-4/2014

Datum:   14. 5. 2014

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

29. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 29. maja 2014, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  
 2. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3. Usklajeni predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina – druga obravnava 
 4. Predlog odloka o določitvi plovbnega režima na reki Krki – druga obravnava 
 5. Predlog odloka o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014 – skrajšani postopek 
 6. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 7. Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas - vzhod/2 - prva obravnava 
 8. Predlog odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava
 9. Predlog odloka o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 10. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Novo mesto
 11. Premoženjsko – pravne zadeve
 12. Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
 13. Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
 14. Kadrovske zadeve
 15. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

S spoštovanjemAlojzij MUHIČ,

župan

 

 

 

 

 

Posredovano:

-          Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

-          Predsednici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          Pripravljalcem gradiv

-          Predstavnikom medijev

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles