vodilna slika

30. seja leta 2014

Številka: 9001-5/2014

Datum:   24. 6. 2014

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

30. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 10. julija 2014, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

z naslednjim predlogom 

 

d n e v n e g a   r e d a :

 

 1.     1.     Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  
 2.     2.     Pregled in potrditev zapisnika 29. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3.     3.     Predlog odloka o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – druga obravnava  
 4.     4.     Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kremenjak – druga obravnava 
 5.     5.     Usklajen predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - vzhod/2 - druga obravnava
 6.     6.     Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naseljih Birčna vas, Stranska vas in Poganci« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 7.     7.     Predlog programa opremljanja za kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za »Kanalizacijo v naselju Veliki Slatnik« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 8.     8.     Predlog programa opremljanja in predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija v naselju Lešnica« – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

 

 1.     9.     Predlog odloka o načinu izvajanja in opravljanja izbirne gospodarske javne službe urejanja svetlobnih prometnih znakov v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek
 2.   10.     Dopolnjeni osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti – prva obravnava
 3.   11.     Predlog odredbe o ureditvi prometa na občinski cesti JP 799314, Ragovska ulica v Novem mestu
 4.   12.     Priprava odloka o delni oprostitvi plačila dela komunalnega prispevka v posameznih primerih
 5.   13.     Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Novo mesto v prvem polletju 2014
 6.   14.     Soglasje k statutom krajevnih skupnosti
 7.   15.     Premoženjsko – pravne zadeve

15.1 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah

 1.   16.     Poročilo o realizaciji projekta CeROD II
 2.   17.     Poročilo o realizaciji projekta Prenova mestne tržnice Novo mesto
  1.   18.     Kadrovske zadeve
  2.   19.     Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

S spoštovanjem

 

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

 

 

Posredovano:

-          Članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

-          Predsednici Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto – z elektronsko pošto

-          Pripravljalcem gradiv

-          Predstavnikom medijev

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles