vodilna slika

1. redna seja mandat 2014-2018

Številka: 9001-8/2014

 Datum:   23. 10. 2014

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO 

                                                                                      

 

Na podlagi 14. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

prvo sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v ponedeljek, 3. novembra 2014, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1.  Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta

 2.  Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 3.  Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev za župana Mestne občine Novo mesto

 4.  Poročilo posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

 5.  Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto

 6.  Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev o izvolitvi župana

 7.  Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta

 8.  Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana Mestne občine Novo mesto

 9.  Ugotovitev o prenehanju mandata članu občinskega sveta

 

Članice in člane občinskega sveta prosim, da se pred začetkom seje izkažejo s potrdilom Občinske volilne komisije o izvolitvi in z osebnim dokumentom ter vrnejo izpolnjeni priloženi vprašalnik.

 

Po zaključeni 6. točki dnevnega reda bo odmor, ki bo namenjen tudi foto terminu.

 

Priložena so naslednja gradiva:

- Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto izidu   volitev za člane Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

- Poročilo Posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev za člana Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - predstavnika romske skupnosti

- Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto o izidu volitev župana Mestne občine Novo mesto

- Statut Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013)

- Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

- Vprašalnik za člane/ice občinskega sveta

 

 

 

 

 

Alojzij Muhič,

župan

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      Marjetica Žibert, predsednica Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto

-      Maja Gorenc, predsednica Posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

-      Ana Tošić, v.d. direktorja občinske uprave

 

 

OBVEŠČENI :

-         sredstva  javnega obveščanja

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles