vodilna slika

2. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-9/2014

Datum:   13. 11. 2014

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

2. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 27. novembra 2014, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Kadrovske zadeve

4. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta

 

Priloženo je gradivo za 2. točko. Gradivo za 3. točko boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem,

 

 

 

 

Gregor Macedoni,

župan

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

 

OBVEŠČENI :

-         sredstva  javnega obveščanja        

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles