vodilna slika

12. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-1/2016

Datum: 20. 1. 2016

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/13) predlagam

 

 

razširitev dnevnega reda

 

12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

sklicane za 28. januar 2016

 

z naslednjimi točkami:

8. Premoženjsko – pravne zadeve

 8.1 Vzpostavitev grajenega javnega dobra na občinskih javnih cestah

 9. Informacija o odlaganju odpadkov na deponiji Leskovec (CeROD)

10. Pogodba med Košarkarsko zvezo Slovenije in Mestno občino Novo mesto

 

 

Dosedanji 8. in 9. točko se preštevilči v 11. in 12. točko.

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto na povezavi http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=176

 

 

S spoštovanjem,

 

 

Gregor Macedoni,

ŽUPAN

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles