vodilna slika

14. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-3/2016

Datum: 6. 4. 2016

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s k l i c u j e m

 

14. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 21. aprila 2016, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a r e d a :

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Kadrovske zadeve

4. Predlog odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava

5. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – prva obravnava – predlog za sprejem po skrajšanem postopku

6. Predlog Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

7. Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava

8. Premoženjsko – pravne zadeve

9. Seznanitev s poročili o poslovanju javnih zavodov za leto 2015

10. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

Gregor Macedoni,

ŽUPAN

 

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

-

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles