vodilna slika

16. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-5/2016

Datum: 29. 6. 2016

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s k l i c u j e m


16. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,


v četrtek, 14. julija 2016, ob 16. uri


v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).


z naslednjim predlogom


d n e v n e g a   r e d a :

 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Akti o združitvi javnih zavodov Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto in Agencije za šport Novo mesto

3.1 Predlog sklepa o združitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto k javnemu zavodu Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto

3.2 Predlog sklepa o statusnih spremembah javnega zavoda Kulturni center Janeza Trdina Novo mesto

3.3 Predlog o odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto – druga obravnava

4. Usklajen predlog sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec – 1 – druga obravnava

5. Predlog odloka o koncesiji za izvajanje turističnih dejavnosti in storite na območju Mestne občine Novo mesto – druga obravnava

6. Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brusnice – predlog za skrajšani postopek

8. Premoženjsko – pravne zadeve

8.1 Tretja dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – tretja dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2016

8.2 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 1009/6, k.o. 1455- Bršljin

9. Kadrovske zadeve

10. Poročilo župana o realizaciji sklepov Občinskega sveta

11. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

S spoštovanjem,

 

 

 

Gregor Macedoni,

ŽUPAN

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

-

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles