vodilna slika

23. redna seja mandat 2014 - 2018

Številka: 9001-5/2017
Datum: 21. 6. 2017

ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17)

s k l i c u j e m

 

23. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
v četrtek, 6. julija 2017, ob 16. uri

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom d n e v n e g a r e d a :

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Šentjošt in delu naselja Verdun in programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem za območje naselja Šentjošt in dela naselja Verdun - druga obravnava

4. Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Potov vrh in programa opremljanja stavbnih zemljišč s kanalizacijskim omrežjem v naselju Potov vrh – 2. obravnava

5. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Šipčev hrib« in Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »OPPN Šipčev hrib« - prva obravnava

6. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas-vzhod/1« in Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »OPPN Bučna vas – vzhod/1« – prva obravnava

7. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (SD OPN 4) – prva obravnava

8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto – prva obravnava

9. Predlog obvezne razlage 135. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto

10. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

11. Predlog odloka o spremembah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mestom – prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

12. Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

13. Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na občinski cesti JP 798961, Otočec - Dolenje Kronovo

14. Predlog odredbe o spremembi prometne ureditve na LC 295311, Lešnica - Otočec od km 2,160 do km 3,120

15. Predlog sklepa o vzpostavitvi videonadzora pri romskem vrtcu

16. Soglasje k statutu javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

17. Premoženjsko – pravne zadeve

18. Kadrovske zadeve

19. Poročilo župana

20. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=190 

S spoštovanjem,

mag. Gregor Macedoni
župan

 

VABLJENI :
- člani/ce občinskega sveta
- vodje uradov občinske uprave
- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :
- sredstva javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles