vodilna slika

1. dopisna seja mandat 2018 - 2022

 

                                                                                                          Številka: 9001-7/2018-1 (405)

                                                                                                          Datum:   18. 12. 2018

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) v zvezi s 24. in 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

1. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s trajanjem

od torka, 18. decembra 2018 do četrtka, 20. decembra 2018 do ure 12. ure,

 

z naslednjim

d n e v n i m   r e d o m

 

1.         Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

 

 

Za sejo je priloženo gradivo:

  • Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne, 17. 12. 2018,
  • Glasovnica za glasovanje po elektronski pošti.

 

PREDLOG SKLEPA:

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja

 

soglasje

k imenovanju kandidatke

 

Mateje Petric,

za direktorico javnega zavoda

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto,

za mandatno obdobje štirih let.

 

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto za predlagani sklep glasujete tako, da začasno shranite glasovnico (npr. na namizju) in na njej izpišete svoje ime in priimek ter nedvoumno označite (osenčite, uokvirite, podčrtate, obkrožite….) svojo odločitev ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

 

Izpolnjeno glasovnico pripnete kot dokument in jo posredujete po elektronski pošti na naslov, najkasneje do četrtka, 20. decembra 2018 do ure 12. ure.

 

Gradivo in glasovnica sta objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

Mag. Gregor Macedoni,

župan

 

 

Priloga:

  • Poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 17. 12. 2018.

 

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

 

 

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Občinski svet

 

G L A S O V N I C A

 

za glasovanje na 1. dopisni seji

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

v času od 18. decembra 2018 do 20. decembra 2018 do 12. ure

 

 

PREDLOG SKLEPA:

 

Občinski svet Mestne občine Novo mesto podaja

 

soglasje

k imenovanju kandidatke

 

Mateje Petric,

za direktorico javnega zavoda

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto,

za mandatno obdobje štirih let.

 

 

Član/-ica Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto:

(ime in priimek)

 

______________________________________________________________________

 

GLASUJEM

 

ZA                                          PROTI                                   

 

 

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto glasujete za predlagani sklep tako, da  začasno shranite glasovnico (npr. na namizju) in na njej izpišete ime in priimek ter nedvoumno označite (osenčite, uokvirite, podčrtate, obkrožite….) svojo odločitev ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

Izpolnjeno glasovnico pripnete kot dokument in jo posredujete po elektronski pošti na naslov: maja.gorenc@novomesto.si, najkasneje do četrtka, 20. decembra 2018 do 12. ure.

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles