vodilna slika

Seje

2. dopisna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 19.03.2020 ob 16:00
Lokacija: Glavni trg 7, Novo mesto

Številka: 900-6/2020-1 (405)

 Datum:   19. 3. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s 24. in 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

 

s trajanjem

od četrtka, 19. marca 2020, do petka, 20. marca 2020, do ure 14. ure,

 

z naslednjim

d n e v n i m   r e d o m

 

1. Predlog Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto - prva obravnava – predlog za skrajšani postopek

3. Potrditev Odredbe o začasnih nujnih ukrepih

4. Predlog Odredbe o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto

5. Kadrovske zadeve

     5.1 Predlog sklepa za mnenje o kandidatki za ravnateljico Vrtca Pedenjped

    5.2 Predlog sklepa za mnenje o kandidatki za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto

 

Gradiva za vse točke dnevnega reda so dostopna na spletni strani Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/2020030409030979/12_redna_seja_obcinskega_sveta_mestne_obcine_novo_mesto/

 

PREDLOGI SKLEPOV K TOČKAM DNEVNEGA REDA:

 

PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi v predloženem besedilu.

 

PREDLOG SKLEPOV K 2. TOČKI:

2.1.      Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Odloka o  spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v prvi obravnavi v predloženem besedilu.

 

2.2.      Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto v drugi obravnavi v predloženem besedilu.

 

PREDLOG SKLEPA K 3. TOČKI:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdi začasne nujne ukrepe, določene z Odredbo župana z dne 16. 3. 2020.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto pooblasti župana, da lahko podaljša nujne začasne ukrepe odrejene z Odredbo z dne 16. 3. 2020 za čas trajanja epidemije  nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije.

 

PREDLOG SKLEPA K 4. TOČKI:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Odredbo o spremembah in dopolnitvah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto.

 

PREDLOG SKLEPA K 5.1 TOČKI:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda pozitivno mnenje o Meti Potočnik, kandidatki za ravnateljico javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped Novo mesto.

 

PREDLOG SKLEPA K 5.2 TOČKI:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto poda pozitivno mnenje o Damjani Gruden, kandidatki za ravnateljico Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto.

 

Glasovanje:

Glasujete tako, da z obratno elektronsko pošto najpozneje do petka, 20. 3. 2020, do 14. ure sporočite:

 

Glasujem ZA ali PROTI potrditvi predlogov sklepov 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto od št. 1 do 5. (5.1 in 5.2) v predloženi vsebini.

 

S spoštovanjem,

                 

Mag. Gregor Macedoni,

 župan

 

 

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – po e-pošti.

 

 

 

Dnevni red