vodilna slika

Seje

6. dopisna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 13.08.2020 ob 13:00
Lokacija: Glavni trg 7

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 24. člena v povezavi z 28. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e m

6. dopisno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

s trajanjem

od četrtka, 13. avgusta 2020, do petka, 14. avgusta 2020, do 12. ure,

 

z naslednjim

d n e v n i m   r e d o m :

1. Izločitev po upravnem postopku

2. Premoženjsko – pravne zadeve: Predlog 2. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2020

 

Predlog sklepa k točki št. 1

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme

 

s k l e p

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog sklepa o zavrnitvi zahteve za izločitev Ane Avsec, ki jo je Občinski svet Mestne občine Novo mesto pooblastil za vodenje postopka in odločitev o pritožbi zoper izdani sklep o obnovi postopka, št. 35407-12/2019-9 z dne 6. 3. 2020 ter Boštjana Groblerja, ki ga je Občinski svet Mestne občine Novo mesto pooblastil za podpis sprejetih sklepov na 13. redni seji, dne 9. 7. 2020 v zadevi izločitve po upravnem postopku, št. 354-17/2020-2 z dne 30. 6. 2020, v predloženem besedilu.

 

Predlog sklepa k točki št. 2

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme

 

s k l e p

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme 2. dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2020, in sicer 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.

 

Za sejo je priloženo naslednje gradivo:

- k točki 1: Gradivo – poročilo članice Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, Eve Filej Rudman,

- k točki 2: Gradivo  – Obrazložitev predloga 2. dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto za leto 2020 – 2. dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020.

 

Glasovanje:

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto glasujete tako, da s povratno elektronsko pošto najpozneje do petka, 14. 8. 2020, do 12. ure, nedvoumno za vsak sklep posebej sporočite: 

1. Glasujem ZA ali PROTI predlaganemu sklepu št. 1 šeste dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

2. Glasujem ZA ali PROTI predlaganemu sklepu št. 2 šeste dopisne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,                                      

                                                                                                                       Mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

 

Dnevni red