vodilna slika

Seje

17. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Datum in ura: 28.01.2021 ob 16:00
Lokacija:

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18M61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19 - uradno prečiščeno besedilo ) ter 25. in 26. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 8/17 in 10/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

17. redno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 28. januarja 2021, ob 16. uri,

predvidoma na daljavo

(obvestilo z navodili za sodelovanje na seji OS na daljavo boste prejeli naknadno)

 

z naslednjim predlogom

d n e v n e g a   r e d a :

 

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
  3. Usklajen predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Športno-rekreacijski park Češča vas - druga obravnava
  4. Predlog Odloka o določitvi plovbnega režima na odseku reke Krke v Novem mestu – druga obravnava
  5. Predlog Elaborata za pripravo Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto in predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Novo mesto - prva obravnava
  6. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Novo mesto - prva obravnava
  7. Kadrovske zadeve
  8. Poročilo župana
  9. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto:

https://www.novomesto.si/obcina/obcinski-svet/seje/

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

 

Dnevni red

Zapisniki

Audio posnetki

Seje delovnih teles