vodilna slika

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 28. 06. 2017

TK kabelska kanalizacija na območju FL Stopiče – GPON Dolž

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 1067/19, 1067/24, 1934/3, 4596/3, 4620/1 in 4620/2, vse k.o. 1489 Cerovec in na nepremičninah parc. št. 44/4, 44/6 in 2777/1, vse k.o. 1487 Zajčji Vrh, za namen dograditve TK kabelske kanalizacije na območju FL Stopiče – GPON Dolž.

nazaj