vodilna slika

Javni razpis za direktorja (m/ž) Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

datum: 18. 07. 2017

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. in 17. člena Odloka o ustanovitvi...

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 14. in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Mestna občina Novo mesto objavlja

 

prosto delovno mesto

DIREKTOR m/ž

Javnega zavoda Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto

(šifra delovnega mesta: B017845)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 

-          ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja),

-          ima 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,

-          znanje slovenskega jezika visoke ravni,

-          da obvlada vsaj en svetovni jezik.

 

Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.

 

Opis del in nalog delovnega mesta:

-          načrtuje, organizira ter vodi delo in poslovanje javnega zavoda

-          sprejema strateški načrt

-          sprejema program dela

-          sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu

-          sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu

-          sprejema kadrovski načrt

-          sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja

-          pripravi predlog cen javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod

-          sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima

-          sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda, razen če ni z odlokom ali drugimi predpisi

-          določeno, da jih sprejema ustanoviteljica oziroma svet zavoda

-          poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda

-          pripravlja letno poročilo

-          izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda

-          izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi

-          sprejema akt, ki določa podatke, ki štejejo za poslovno tajnost

-          opravlja druga dela in naloge, določene z odlokom in drugimi predpisi.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti     razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba  pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. Kandidat mora priložiti ustrezna dokazila, ki to potrjujejo,

3. izjavo kandidata, da:

-          je državljan Republike Slovenije,

-          ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Postopek izbire kandidata bo izvedla Komisija  za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestne občine Novo mesto.

 

Direktor je imenovan, ko ga imenuje ustanoviteljica, in sicer s sklepom o imenovanju. Pred imenovanjem direktorja ustanoviteljica pridobi mnenje sveta zavoda in mnenje strokovnih svetov. Če mnenje ni podano v roku 30 dni, se šteje, da je mnenje pozitivno.

 

Z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, na podlagi sklepa o imenovanju, sklene predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, polni delovni čas in mandatno obdobje štirih let.

 

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo do najkasneje 21. 8. 2017 v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo – Direktor javnega zavoda« na naslov: »Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto«.

 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Neizbrani kandidati bodo o neizboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite pri Silvi Vovko, na tel. 07 39 39 220 ali Ivici Menger, na tel. 07 39 39 211.

 

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Številka:  1002-2/2017

Datum:    17. 7. 2017

 

 

 

 

 

mag. Gregor Macedoni,

župan

Mestne občine Novo mesto, l. r.

 

 

nazaj