vodilna slika

Obvestilo o zbiranju vlog zaradi posledic suše v letu 2017 v tekoči kmetijski proizvodnji

datum: 17. 08. 2017

Obveščamo vas, da bomo na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbirali vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2017.

Objavljeno v četrtek, 31. avgusta: Obveščamo vas, da je rok za prijavo škode zaradi posledic suše podaljšan do 8. septembra 2017.

___________________________________________________________________________________________

Obveščamo vas, da bomo na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zbirali vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi suše v letu 2017. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije pridejo v Mestni občini Novo mesto v poštev škode na naslednjih kmetijskih kulturah: koruza za zrnje in silažo, travinje, TDM oz. DTM, krmni grah, strniščni dosevki, ajda, buče, soja in zelenjava na prostem.

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo na navedenih kulturah in ta znaša več kot 30%. Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID.

Velikost prijavljene površine zemljišč mora biti večja od 1ha primerljivih površin. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana. 

Izpolnjene vloge na obrazcu št. 2 je potrebno oddati na Mestno občino Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pri Veri Vesely (tel.: 07/ 39 39 262), v času od 18. 8. 2017 do vključno 1. 9. 2017, in sicer: v ponedeljek, torek in četrtek med 7.30 in 15.00, v sredo med 7.30 in 17.00 ter v petek med 7.30 in 14.00. 

K izpolnjenim vlogam priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev. 

Za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev se lahko obrnete na pristojno kmetijsko svetovalno službo oz. na članice občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah v kmetijstvu v Mestni občini Novo mesto: Jožica Srebrnjak (07/ 33 21 942), Katica Kregar (07/ 33 21 943) in Katarina Vovk (07/33 21 943).

 

Opomba:

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.

Obrazec št. 2

nazaj