vodilna slika

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017

datum: 30. 06. 2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017, javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA...

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017, javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (ne¬twork project) ali v okviru ene od dveh strateških inicia¬tiv znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster).

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključe¬vanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Opera¬tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4.

Upravičenci/ciljna skupina so pravne in fizične osebe, ki v Sloveni¬ji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, nave¬dene v 5. točki razpisa.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 5.282.528,69 EUR

Rok prijav: 9. 10. 2017

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si, pod razdelkom Kako do sredstev.

 

nazaj