vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018

datum: 31. 01. 2018

Objavljamo razpis za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 49/2007 - UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU - L 352/1, 24. 12. 2013), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 (DUL, št. 15/15) in sklepa župana št. 3522-2/2018-1 z dne, 29. 1. 2018, objavlja Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju MONM) Javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2018.

Javni poziv bo odprt do 1. 11. 2018 oziroma do porabe proračunskih sredstev.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti prejete do 27. 2. 2018 do 15:00 ure na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova ulica 1, 8000 Novo mesto, v zaprti kuverti in opremljena z oznako: >NE ODPIRAJ - Prijava na poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru v letu 2018< in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Nadaljnja odpiranja se bodo izvedla po potrebi, v primeru razpoložljivih sredstev, praviloma vsak mesec v primeru prispelih vlog.

Javni poziv

Obrazec

Sklep o dopolnitvi

nazaj