Javna razprava o predlogu Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030

datum: 19. 03. 2018

Vso zainteresirano javnost vljudno vabimo k javni razpravi o predlogu STRATEGIJE RAZVOJA MESTNE OBČINE NOVO MESTO do leta 2030.

Potrebujemo strategijo o svoji prihodnosti. Lokalno in širše poslovno okolje, v katerem deluje občina, se spreminja, ob tem se spreminjajo tudi pričakovanja in vrednote občanov, podjetij, organizacij in civilne družbe do lokalne skupnosti. Namen strategije je, da se doseže dogovor o dolgoročnih prioritetah razvoja Mestne občine Novo mesto, tako z vidika usklajevanja med različnimi področji delovanja kakor tudi med nosilci razvoja. Osrednji cilj strategije je kakovostno življenje za vse občane in občanke, ki ga je mogoče doseči z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem. Kakovostno življenje na ravni posameznika moramo v prihodnosti izraziti v kvalitetnem izobraževanju, priložnostih za delo in ustvarjanje, v dostojnem domu in urejenih bivanjskih razmerah, v varnem in aktivnem ter zdravem življenju, kjer se lahko vsak občan oziroma občanka aktivno vključuje v demokratično odločanje in soupravljanje družbe.

V želji, da se doseže sinergijo med sektorji, organizacijami in institucijami razvoja za doseganje skupnih ključnih ciljev trajnostnega razvoja je bil oblikovan predlog Strategije razvoja Mesne občine Novo mesto do leta 2030 (v nadaljevanju; SR MONM 2030).

SR MONM 2030 obravnava tri ključne stebre, ki v središče postavljajo kakovostno življenje za vse občanke in občane in sicer I. Steber: Okolje in prostor, II. Steber: Družbene dejavnosti in III. Steber: Gospodarske družbe in podjetništvo. V okviru vsakega stebra je obravnavanih več prednostnih področij, za vsako prednostno področje pa je predlagan po en strateški cilj.

Javna razprava o predlogu SR MONM 2030 bo za javnost odprta od  ponedeljka 19. marca 2018 do vključno ponedeljka, 16. aprila 2018.

Predlog SR MONM 2030 bo v času javne razprave javno objavljen in dostopen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta1, I. nadstropje ter na spletni povezavi:

https://www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/

Vso zainteresirano javnost vljudno vabimo k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju predloga Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030.

V času javne razprave lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k predlogu SR MONM 2030 naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali na e-poštni naslov: strategije@novomesto.si (z oznako »predlogi SR MONM). Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razprave.

Več informacij o pripravi  Strategije razvoja MONM do leta 2030 lahko pridobite tudi na Mestni občini Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, kontaktna oseba Mojca Tavčar, e-pošta: mojca.tavcar@novomesto.si, ali na Razvojnem centru Novo mesto, kontaktna oseba je Tjaša Kump Murn, e-pošta: tjasa.kump.murn@rc-nm.si.

 

Predlog Strategije razvoja MONM do leta 2030

Obvestilo o javni razpravi

nazaj