Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

datum: 22. 03. 2018

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) Mestna občina Novo mesto objavlja


JAVNO NAZNANILO

    o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka

SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MESTNE OBČINE NOVO MESTO – SD OPN 3

 

1. Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: SD OPN 3), ki ga je v marcu 2017 izdelalo podjetje ACER Novo mesto d.o.o.. SD OPN 3 obsegajo spremembe in dopolnitve strateških in izvedbenih vsebin OPN MONM, ki se nanašajo na prostorsko ureditev romskega naselja Žabjak in Brezje s prostorsko povezanimi ureditvami javnih cest in GJI ter površin centralnih in gospodarskih dejavnosti ob Mirnopeški cesti. Prostorsko izvedbeni pogoji SD OPN 3 so določeni v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski podrobni prostorski načrt.

2. Območje SD OPN 3 vključuje zemljiške parcele oz. dele zemljiških parcel z naslednjimi parcelnimi številkami:

– k. o. 1448 Prečna: 424/13, 424/14, 424/15, 424/16, 424/17, 424/18, 425/2, 425/3, 425/4, 425/5, 425/6, 425/7, 425/8, 425/9, 425/10, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 426/10, 426/11, 426/13, 426/15, 426/16, 426/17, 426/18, 426/19, 426/21, 426/22, 426/23, 426/24, 426/25, 426/26, 426/28, 426/29, 426/34, 428/57, 428/58, 3084, 3085, 3086, 3105/9, 3160/23;

– k. o. 1454 Daljni Vrh: 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 290, 291, 293, 294/1, 294/2, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 296/3, 297/1, 297/2, 298/2, 302, 1086/2, 1086/4, 1086/5, 1086/6, 1086/7, 1086/8, 1086/10, 1086/11, 1086/12, 1086/13, 1086/14, 1086/15, 1086/16, 1087/13, 1087/14, 1092/2, 1092/3, 1092/5, 1092/6, 1092/8, 1092/9, 1092/10, 1092/11, 1092/12, 1092/13, 1092/14, 1092/15, 1092/16, 1092/17, 1092/18, 1092/19, 1092/20, 1092/21, 1092/22, 1092/23, 1092/24, 1092/25, 1092/27, 1092/28, 1092/29, 1092/30, 1092/31, 1092/32, 1093/1, 1093/2, 1094/1, 1094/2, 1095/1, 1095/2, 1095/3, 1096/1, 1096/2, 1096/3, 1097/1, 1097/2, 1097/3, 1099, 1100, 1101, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1103, 1104, 1105;

– k. o. 1455 Bršljin: 24, 25/3, 26/5, 26/8, 26/9, 430/4, 430/6, 430/8, 430/10, 438/4, 438/5, 438/6, 438/26, 438/28, 438/30, 438/32, 438/34, 439/1, 439/2, 439/4, 439/5, 439/13, 439/14, 439/15, 439/16, 439/22, 439/24, 440/1, 441, 443, 444, 447/4, 448/23, 448/25, 450/22, 451/2, 454/1, 456/2, 462/5, 463/2, 465, 466/2, 469/8, 1009/4, 1009/5, 1039, 1040, 1042/5, 1043/4, 1054/14, 1062/1, 1063/2, 1383/1, 1383/2, 1383/3, 1383/4, 1383/5, 1383/6, 1383/7, 1383/8, 1383/9, 1383/10, 1383/11, 1383/12, 1383/13, 1383/14, 1383/15.

 

Zunaj meje območja urejanja potekajo navezave na cestno omrežje in omrežja obstoječe in predvidene gospodarske javne infrastrukture preko zemljišč in delov zemljišč s parcelnimi številkami:

– k. o. 1448 Prečna: 426/3, 426/4, 3105/2, 3105/8, 3105/9 3160/2, 3160/3, 3160/23;

– k. o. 1454 Daljni Vrh: 1076, 1086/13, 1087/13, 1092/2, 2670/3;

– k. o. 1455 Bršljin: 1054/14.

 

3. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3 bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, in sicer od četrtka, 29. 3. 2018 do vključno ponedeljka, 30. 4. 2018. Gradivo bo na dan pričetka javne razgrnitve objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/).

 

4. Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3 bo v sredo, 11. 4. 2018 ob 16.00 v avli Osnovne šole Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto.

 

5. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.

 

6. V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto ali po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

7. Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si/postopki/uradne-objave/) ter na oglasnih deskah in spletni strani (portalu) Krajevne skupnosti Bučna vas (ks.bucna.vas@novomesto.si) in spletni strani (portalu) Krajevne skupnosti Prečna (ks.precna@novomesto.si).


 

Številka: 350-20/2017-62

Novo mesto, dne 21. 3. 2018

 

Javno naznanilo

nazaj