Razpis za delovno mesto direktorja/direktorice RIC-a Novo mesto

datum: 03. 05. 2018

Svet javnega zavoda Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto razpisuje na podlagi 14. in 17. člena Pravil zavoda ter 5. členom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda RIC-a Novo mesto (URL RS št. 28/2012) prosto delovno mesto direktorja/direktorice.

Kandidati morajo za imenovanje na funkcijo direktorja izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ter Zakonom o izobraževanju odraslih – ZIO-1 (Uradni list RS, št. 6/18).

Imeti morajo pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti  za uspešno vodenje zavoda in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih.

Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5-ih let.

Predvideni začetek dela je 1. 10. 2018.

Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, delovne izkušnje, kratek življenjepis, izpis dejstev iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, da zoper kandidata ne teče kazenski postopek) in program razvoja zavoda kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis direktorja - ne odpiraj« na naslov: Svet zavoda RIC Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa.

Vloga se bo še štela za pravočasno, če bo oddana na zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v 5 dneh od imenovanja.

nazaj