Obvestilo o objavi javnega razpisa za zasedbo prostega delovnega mesta direktor/direktorica javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

datum: 03. 05. 2018

Dne 20. 4. 2018 je bil v Uradnem listu RS št. 27 objavljen in dne 26. 4. 2018 v Uradnem listu RS št. 29 dopolnjen sledeči javni razpis za zasedbo prostega delov¬nega mesta direktor/direktorica javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto:

Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 43/13, Dolenjski uradni list, št. 32/16), Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto objavlja javni razpis za zasedbo prostega delov­nega mesta direktor/direktorica javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Kandidati morajo poleg zakonsko določenih pogo­jev izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • univerzitetna izobrazba,
  • opravljen strokovni bibliotekarski izpit; če kan­didat še nima opravljenega strokovnega bibliotekarskega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevze­ma obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja,
  • opravljen strokovni izpit iz upravnega poslovanja, ki obsega določbe splošnega upravnega postopka; če kandidat še nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega poslovanja, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku enega leta od imenovanja,
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
  • poznavanje področja dejavnosti javnega zavoda,
  • obvladanje slovenskega jezika,
  • sposobnost organiziranja in vodenja dela v ko­lektivu,
  • obvladovanje osnov računalništva,
  • znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika.

Kandidati morajo k prijavi poleg potrebnih dokazil priložiti tudi življenjepis in program razvoja javnega zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let.

Z njim bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele najkasneje do 18. 5. 2018, do 12. ure, na naslov: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Svet javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto.

Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za direktorja javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto«.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakon­skem roku.

Opomba: V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so upora­bljeni kot nevtralni za moške in ženske.

nazaj