Namera o prodaji nepremičnine

datum: 10. 05. 2018

Namera o prodaji nepremičnin parc. št. 997/107, 997/108 in 997/110, vse k.o. 1478 Gabrje, s sklenitvijo neposredne pogodbe.


Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 –

ZSPDSLS-1) namero o prodaji nepremičnin:

 

- parc. št. 997/107, zemljišče v izmeri 563 m2, k.o. 1478 Gabrje, do celote (1/1),

 

- parc. št. 997/108, zemljišče v izmeri 965 m2, k.o. 1478 Gabrje, do celote (1/1),

 

- parc. št. 997/110, zemljišče v izmeri 27171 m2, k.o. 1478 Gabrje, do celote (1/1).

 

Nepremičnina bo prodana zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

nazaj