Namera o prodaji nepremičnine

datum: 18. 05. 2018

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) objavljamo namero o prodaji nepremičnine:

- katastrska občina 1478 Gabrje, parcela 2088/6, v izmeri 119 m2, do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodana zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

nazaj