Javni razpis za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2018

datum: 15. 11. 2018

Predloge s podatki in obrazložitvijo predlagatelji posredujejo do 11. januarja 2019.

Številka: 094-2/2018-1 (405)

Datum:   15. 11. 2018

 

Na podlagi 4. in 8. člena Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 107/13 – uradno prečiščeno besedilo in DUL, št. 15/18) Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto objavlja

 

 

J A V N I   R A Z P I S

 

ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZA LETO 2018

 

I.

Mestna občina Novo mesto zbira predloge za naslednja priznanja in nagrade za leto 2018:

  1. naziv častni občan Mestne občine Novo mesto,
  2. nagrada Mestne občine Novo mesto,
  3. Trdinova nagrada,
  4. grb Mestne občine Novo mesto.

 

Naziv častnega občana Mestne občine Novo mesto se podeljuje posameznikom, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem ali humanitarnem področju ter s tem predstavljajo občino doma in v svetu in dajo izjemen prispevek k razvoju občine in dela ter življenja v njej.

 

Nagrado Mestne občine Novo mesto se podeljuje občankam in občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem in humanitarnem področju.

Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.

 

Trdinovo nagrado se podeljuje občankam in občanom Mestne občine Novo mesto, ki dosežejo pomembnejše trajne uspehe na kulturnem, prosvetnem, literarnem in znanstvenem področju.

Izjemoma se lahko na utemeljen predlog nagrada podeli tudi posamezniku z območja drugih občin, če so njegovi uspehi pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne občine Novo mesto.

 

Grb Mestne občine Novo mesto se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom za dolgoletne uspehe na področjih, na katerih delujejo in s tem bistveno pripomorejo k ugledu občine.

Grb Mestne občine Novo mesto se lahko dodeli tudi tujemu državljanu.

 

II.

Predloge za podelitev priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto lahko podajo fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva in delovna telesa Občinskega sveta.

Predlagatelji ne morejo predlagati podelitve posmrtnega priznanja ali nagrade. Izjemoma se lahko priznanje ali nagrada podeli posmrtno, če je bil postopek za podelitev priznanja oziroma nagrade začet pred kandidatovo smrtjo.  

 

III.

Predlog za podelitev priznanja ali nagrade Mestne občine Novo mesto (Priloga 1) mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime in priimek oziroma naziv ter zakonitega zastopnika, točen naslov stalnega prebivališča oziroma sedež, telefonsko številko in elektronski naslov predlagatelja,
  • podatke o kandidatu za priznanje oziroma nagrado (ime in priimek, rojstni podatki, točen naslov stalnega prebivališča, telefonska številka in elektronski naslov kandidata oziroma polni naziv in podatki o zakonitem zastopniku, sedež, telefonsko številko in elektronski naslov podjetja, zavoda, organizacije ali društva),
  • navedbo vrste priznanja oziroma nagrade,
  • podrobno utemeljitev predloga ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo (obrazložitev, priloge, dokazila itd.). 

 

Predlogu za podelitev priznanja ali nagrade Mestne občine Novo mesto je potrebno priložiti izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje kandidata h kandidaturi za dodelitev priznanja ali nagrade Mestne občine Novo mesto (Priloga 2).

 

Predloge s podatki, obrazložitvijo in soglasjem kandidata predlagatelji posredujejo na naslov: Mestna občina Novo mesto, Občinski svet, Komisija za priznanja in nagrade, 8000 Novo mesto, Seidlova cesta 1, v zaprti ovojnici, z oznako “JAVNI RAZPIS - PRIZNANJA IN NAGRADE MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2018”, in sicer do vključno 11. januarja 2019.

 

IV.

Predloge za podelitev priznanj in nagrad bo obravnavala Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, ki bo obravnavala le tiste predloge, ki bodo popolni in podani v razpisanem roku.

 

Komisija za priznanja in nagrade Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto bo pripravila predlog za odločanje na Občinskem svetu Mestne občine Novo mesto. Priznanja in nagrade bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v počastitev občinskega praznika, ki bo predvidoma v mesecu aprilu 2019.

 

Bojan Kekec, l.r.

Predsednik

Komisije za priznanja in nagrade

 

Javni razpis-Obrazec 1_Predlog za podelitev priznanja ali nagrade Mestne občine Novo mesto.docx

Javni razpis-Obrazec 2_Soglasje Kandidata.docx

 

 

 

 

 

 

nazaj