vodilna slika

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za mandatno obdobje 2018 - 2022

datum: 18. 12. 2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na podlagi 35. in 36. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16 in 21/17) objavlja

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov za člane

Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

za mandatno obdobje 2018 - 2022

 

I.          Namen in pristojnosti Nadzornega odbora:

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto je najvišji organ nadzora javne porabe v občini in ima naslednje pristojnosti:

 • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
 • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
 • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
 • obravnava pripombe strank v postopku nadzora,
 • daje mnenje v zvezi z zakonito in pravilno javno porabo v občini.

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto ima tudi druge pristojnosti v skladu s Statutom Mestne občine Novo mesto ter drugo veljavno zakonodajo.

 

II.         Sestava, imenovanje in mandat Nadzornega odbora:

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto ima sedem članov, in sicer predsednika in šest članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izbere jih na podlagi javnega poziva.

Nadzorni odbor izvoli predsednika izmed svojih članov. Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

Mandat predsednika in člana nadzornega odbora je vezan na mandat Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

III.        Pogoji za kandidate za člane Nadzornega odbora:

Kandidat za člana Nadzornega odbora mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
 • izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja,
 • najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe, predsednik pa VII. stopnjo,
 • ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela Mestne občine Novo mesto, direktor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev ter druge osebe, za katere tako določa veljavna zakonodaja.

 

K predlogu za kandidata za člana Nadzornega odbora (Priloga 1) je potrebno priložiti naslednja dokazila:

 • kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome ali drugega ustreznega dokazila o pridobljeni strokovni izobrazbi,
 • kot dokazilo o izkušnjah s finančno-računovodskega ali pravnega področja kandidat predloži pisno potrdilo delodajalca oziroma drugo pisno dokazilo o delovnih izkušnjah s finančno-računovodskega ali pravnega področja oziroma potrdilo o opravljanju delovnih področij, kjer je nujna uporaba finančno-računovodskega ali pravnega znanja,
 • pisno izjavo kandidata, da ni član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela Mestne občine Novo mesto, direktor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev ter druge osebe, za katere tako določa veljavna zakonodaja (Priloga 2),
 • soglasje kandidata h kandidaturi za člana nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto (Priloga 3).

 

IV.       Postopek in naslov za posredovanje predlogov:

Predloge za kandidate, ki izpolnjujejo pogoje, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev lahko posredujete najkasneje do 7. januarja 2019, in sicer v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Občinski  svet – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, s pripisom »Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto« ali po elektronski pošti na naslov mestna.obcina@novomesto.si.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo obravnavala samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kot pravočasne vloge se bodo štele le tiste vloge, ki jih bo komisija prejela do navedenega datuma do 15. ure.

Kandidati bodo s sklepom obveščeni Ie v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neimenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Predlagatelji in kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 12. ure na telefonu: 07/39-39-308.

 

Boštjan Grobler, l.r.

predsednik

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

PRILOGE

Priloga 1 – Predlog kandidata

Priloga 2 – Izjava kandidata

Priloga 3 – Soglasje kandidata

Dodatno pojasnilo.pdf

 

 

Vročiti:

 • javno naznanilo: elektronska objava, oglasna deska Mestne občine Novo mesto in družbena omrežja.
nazaj