vodilna slika

Narok za ustno obravnavo - Gasilska veselica

datum: 17. 04. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »GASILSKA VESELICA«, ki bo potekal dne 8. 6. 2019 od 20. do 24. ure in delno 9. 6. 2019 od polnoči do 2. ure zjutraj na Dolžu, na igrišču gasilskega doma Dolž, Lipnica 5, organizatorju prireditve, PGD Dolž, Lipnica 5, 8000 Novo mesto.

Narok za ustno obravnavo bo

v četrtek, 9. 5. 2019 ob 9. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.


Narok in načrt prireditvenega prostora se nahajata v priponki. 

3_Narok_PGDDolž.pdf

nazaj