vodilna slika

Narok za ustno obravnavo - After maturantske četvorke

datum: 17. 04. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »AFTER MATURANTSKE ČETVORKE«, ki bo potekal dne 17. 5. 2019 od 18. do 24. ure in delno 18. 5. 2019 od polnoči do 2. ure zjutraj v Novem mestu, Prešernov trg 1 (vrt San Sebastijan).

Narok za ustno obravnavo bo

v četrtek, 9. 5. 2019 ob 11. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.


Narok in načrt prireditvenega prostora se nahajata v priponki.

4_NarokŽidan.pdf

nazaj