vodilna slika

Narok za ustno obravnavo v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javno prireditev »DALMATINSKI VEČER POD GORJANCI«

datum: 20. 08. 2019

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto razpisuje na podlagi 131. in 154. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v zvezi z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) po uradni dolžnosti

 

NAROK ZA USTNO OBRAVNAVO

 

v postopku izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, za javno prireditev »DALMATINSKI VEČER POD GORJANCI«, ki bo potekala dne 7. 9. 2019 od 19. do 24. ure in delno 8. 9. 2019 od polnoči do 2. ure zjutraj na Dolžu, na igrišču gasilskega doma Dolž, Lipnica 5.

 

Narok za ustno obravnavo bo

 

v četrtek, 29. 8. 2019 ob 8. uri, v veliki sejni sobi Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.

30_Narok.pdf

nazaj