vodilna slika

Javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto

datum: 26. 05. 2020

Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 9. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/03, 85/04, 118/08, 43/13 in Dolenjski uradni list, št. 14/19) ter 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 8/17 in 10/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA DELOVNO MESTO DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO 

 

Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) prednostno družboslovne smeri,
 • ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • pozna področje dejavnosti zavoda,
 • ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (v okviru dejavnosti muzeja),
 • ima znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika,
 • ima opravljen strokovni izpit s področja muzealstva; če kandidat še nima opravljenega strokovnega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja; kolikor ga ne opravi, mu mandat preneha takoj.

 

Prijava kandidata mora vsebovati:

 • življenjepis kandidata (zaželeno je, da kandidat v življenjepisu poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil);
 • program razvoja muzeja za prihodnjih 5 let (zaželeno je, da program razvoja muzeja ne presega 4 strani A4 formata);  
 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega morata biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje 5-letne delovne izkušnje ter 3-letne vodilne ali vodstvene delovne izkušnje;
 • izjavo, da aktivno obvlada slovenski jezik;
 • izjavo, da ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu (v okviru dejavnosti muzeja);
 • dokazilo, da ima znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika;
 • dokazilo, da ima opravljen strokovni izpit s področja muzealstva (če kandidat še nima opravljenega strokovnega izpita, je pogoj, da prijavi priloži izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja; kolikor ga ne opravi, mu mandat preneha takoj).

 

Postopek izbire kandidata bo izvedla Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto.

 

Direktorja javnega zavoda imenuje ustanovitelj po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta, in sicer za obdobje petih let. Z izbranim kandidatom bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za obdobje trajanja mandata v imenu sveta muzeja njegov predsednik. 

 

Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: Za javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto, št. 1100-138/2020« na naslov: »Mestna občina Novo mesto, Občinski svet - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto«. Zadnji dan roka za prijavo je 15. 6. 2020.

 

Nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali izpolnjevanje pogojev iz javnega razpisa. 

 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem občine. 

 

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Mestno občino Novo mesto, Maja Gorenc, tel. št. 07/39-39-308.

 

Izbranemu kandidatu bo izdana odločba o imenovanju, neizbrani kandidati pa bodo prejeli pisno  obvestilo o neizbiri, in sicer predvidoma v roku 30 dni od dneva objave razpisa.  

 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka:   1100-138/2020-1 (405)

Datum:     26. 5. 2020

 

 

Boštjan Grobler l.r.

Predsednik Komisije za mandatna

vprašanja, volitve in imenovanja

 

Priloga:

Besedilo razpisa.pdf

nazaj