vodilna slika

Razpis za prosto delovno mesto direktorja/poveljnika Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto

datum: 26. 10. 2020

Svet zavoda Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto na podlagi 8. člena Odloka o organiziranju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 5) objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA-POVELJNIKA (m/ž)

GASILSKO-REŠEVALNEGA CENTRA NOVO MESTO

Kandidati, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- končana najmanj visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba,

- opravljen predpisan strokovni izpit,

- pet let delovnih izkušenj na vodilnem ali vodstvenem delovnem mestu,

- pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva ali zaščite in reševanja,

- da aktivno obvlada slovenski jezik,

- da ima sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Predstojnik poklicne gasilske enote mora predpisan strokovni izpit opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela direktorja-poveljnika oziroma v enem letu od začetka izvajanja strokovnega izpita pri organu, ki je zadolžen za izvajanje teh izpitov.

 

Naloge direktorja-poveljnika so:

- kot poveljnik poklicne gasilske enote organizira, vodi in usklajuje strokovno delo zavoda,

- vodi in usklajuje delovni proces in poslovanje zavoda,

- skrbi za intervencijsko pripravljenost in vodi intervencije,

- skrbi za brezhibnost gasilske zaščitne in reševalne opreme,

- predlaga temelje poslovne politike zavoda,

- predlaga razvojni načrt in letni program,

- sprejema ukrepe za izvajanje načrtov in programov,

- pripravlja poslovna poročila,

- izvršuje sklepe ustanovitelja in sveta zavoda,

- v skladu s sprejetimi plani in načrti izvaja kadrovsko politiko ter sklepa pogodbe in dodatke k pogodbam o zaposlitvi delavcev,

- sprejema organizacijske predpise, ki urejajo delo zavoda,

- odloča o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti zavoda,

- zagotavlja pogoje za sodelovanje delavcev pri upravljanju,

- opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom, odlokom o organizaciji, statutom in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest.

 

K prijavi z življenjepisom mora kandidat priložiti naslednja dokazila

- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, pri kateri je bila pridobljena,

- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del in nalog na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,

- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede dolžine zahtevanih delovnih izkušenj na področju reševanja in zaščite,

- izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Svetu zavoda Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustreza dokazila.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem problematike reševanja in zaščite v Mestni občini Novo mesto ter priloženim programom dela in razvoja Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto.

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo štirih let s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za direktorja-poveljnika.

 

Obravnavane bodo le pravočasne in popolne vloge.

Kandidati pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis – direktor-poveljnik GRC Novo mesto – Ne odpiraj« na naslov Gasilsko –reševalni center Novo mesto, Seidlova cesta 29, 8000 Novo mesto, v roku 21 dni od dneva objave tega razpisa.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 469-2020

Datum: 26. 10. 2020

 

 

 

 

Predsednik Sveta zavoda Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto:

 

 

Peter Kostrevc


Razpis_direktor-poveljnik GRC Nm.pdf

nazaj