vodilna slika

Javni razpis Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2021

datum: 26. 10. 2020

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št, RS, št. 42/2010), Zakona o športu (ZŠpo, Ur. l. RS, št. 29/17), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto (DUL, št. 23/17), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10), Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06-UPB, 36/08-ZPOmK, 77/10-ZSFCJA, 90/10-odl. US, 87/11-ZAvMS, 47/12, 47/15-ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US IN 67/19 – odl. US), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16) in Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 objavlja

 

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ORGANIZACIJ ZA LETO 2021

 

1. Razpisna področja

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij razpisuje sredstva za leto 2021 v skupni višini do 610.040,00 EUR za naslednja področja:

 • kultura v skupni višini do 106.000,00 EUR,
 • mladina v skupni višini do 56.300 EUR,

C.1. socialno in zdravstveno varstvo v skupni višini do 58.400,00 EUR,

C.2. preventivni programi preprečevanja in reševanja vseh vrst zasvojenosti v višini do 

      30.000,00 EUR,

C.3. lokalna medgeneracijska središča v višini do 20.000,00 EUR,  

Č.   šport v skupni višini do 171.340 EUR,

dogodki in prireditve v novomeški občini v skupni višini do 103.000,00 EUR, medobčinsko in mednarodno sodelovanje v skupni višini do 20.000,00 EUR, delovanje ostalih društev in organizacij v skupni višini do 25.000,00 EUR, turizem v skupni višini do 20.000,00 EUR,

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

 

Posamezna organizacija se prijavi zgolj z eno prijavo, v kateri opredeli, na katera razpisna področja oziroma podpodročja se prijavljaPrijavitelj lahko z istim projektom kandidira le na eno zgoraj navedeno razpisno področje.

 

Prijavitelj izpolni in podpiše splošna obrazca ter ju skupaj s posamičnimi vsebinskimi obrazci, glede na področja oz. podpodročja na katera se prijavlja, odda v predpisanem roku.

 

2. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021. 

 

3. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave 26. 10. 2020 in traja do vključno 25. 11. 2020. V kolikor sredstva ne bodo porabljena v okviru prvega razpisnega roka, lahko prijavitelj pod istimi pogoji vlogo odda še v okviru dveh razpisnih rokov, in sicer od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021 ali od 27. 8. 2021 do 27. 9. 2021 (velja samo za področja D, E in G). Prijavo v okviru dodatnih razpisnih rokov se lahko odda samo za področja, kjer so na voljo še nerazdeljena sredstva. Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatna dva roka, v kolikor ni drugače opredeljeno pri posameznem področju. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

V kolikor bo na dodatne roke uspešno kandidirala organizacija, ki je že v prvem roku uspešno kandidirala na drugih področjih, bo s to organizacijo sklenjen aneks k prvotni pogodbi o sofinanciranju.

 

4.  Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo javnega razpisa,
 • splošni obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju, 
 • splošni obrazec 2: na katerem prijavitelj izbere razpisna področja, na katera se prijavlja v letu 2021, 
 • vsebinski obrazec 3 (A - G s podpodročji): prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto po posameznih razpisanih področjih (POZOR: izpolniti je potrebno le tiste vsebinske obrazce št. 3, ki se nanašajo na področja oziroma podpodročja, na katera se prijavitelj prijavlja, z morebitnimi prilogami, ki jih posamezni obrazec zahteva),
 • obrazec 4: vzorec Pogodbe,
 • obrazec 5: vzorec Poročila o realizaciji projekta/programa,
 • obrazec 6: vzorec Zahtevka za izplačilo,
 • obrazec 7: označitev kuverte.

 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni razpis izpolniti in podpisati splošni obrazec 1, splošni obrazec 2 in tiste splošne obrazce 3, ki se nanašajo na področja oziroma podpodročja, na katera se prijavlja. Obrazec 7 prilepi na kuverto.

 

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni razpis oz. javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na Mestni občini Novo mesto, Seidlova c. 1, Novo mesto oziroma na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur.

Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

 

5. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Vsak prijavitelj lahko na javnem razpisu kandidira zgolj z eno prijavo, v kateri izpolni obrazce za posamezna razpisna področja oz. podpodročja, na katera se prijavlja, in jih podpisane s prilogami predloži v eni pošiljki.

 

Prijava mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih (opredeljeno v točki 4 tega razpisa) ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do G).

 

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno srede, 25. 11. 2020  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do srede, 25. 11. 2020.

 

Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge poslane na drugi in tretji razpisni rok, ki bodo poslane po pošti s priporočeno pošiljko in bodo označene s poštnim žigom do vključno 31. 5. 2021 za drugi razpisni rok ter do vključno 27. 9. 2021 za tretji razpisni rok na javnih razpisih za področja D, E in G.

 

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, obvezna priloga predstavlja kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

 

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do srede, 25. 11. 2020 do 12. ure. Isti predpisan način velja tudi za preostala dva razpisan roka za področja D, E, in G.

 

Prijava mora biti predložena na naslov:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS MONM ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN DELOVANJE ORGANIZACIJ ZA LETO 2021. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 7: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

 

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

6.  Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa.

 

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena na dan 25. 11. 2020 (za prvi razpisni rok), do vključno 31. 5. 2021 (za drugi razpisni rok), do vključno 27. 9. 2021 (za tretji razpisni rok). Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno s 5. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

 

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Upravičen prijavitelj je tisti, ki je naveden kot upravičeni prijavitelj v razpisni dokumentaciji za posamezna področja (področja od A do G). Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

 

Komisija bo za posamezno razpisno področje opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na strokovno presojo komisije  pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

 

V primeru, da bo epidemija koronavirusa trajala še v letu 2021 in sklenjenih pogodb o sofinanciranju zaradi tega ne bo mogoče realizirati, ali bo realizacija samo delna, se bo pogodbeni znesek lahko ustrezno zmanjšal - razen v primeru, ko je izvajalec načrtovano dejavnost prilagodil in izvedel tako, da so zastavljeni cilji smiselno doseženi in načrtovan učinek smiselno enak.

 

7. Dodatne informacije

Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil so:

 • za področje kulture, dogodkov in prireditev, delovanje drugih društev in organizacij, mednarodne projekte in turizem: mag. Sandra Boršič (tel. 07 39 39 253 ali sandra.borsic@novomesto.si), za področje socialnega in zdravstvenega varstva: mag. Mateja Jerič

(tel. 07 39 39 250 ali mateja.jeric@novomesto.si),

 • za področje mladine in športa: Ivica Menger

(tel. 07 39 39 211 ali ivica.menger@novomesto.si).

 

8. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno. 

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v devetdesetih dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju za posamezna področja za leto 2021.  Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

 

Številka: 617-203/2020

Novo mesto, dne 26. 10. 2020

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni

 

 

Javni razpis s prilogami se nahaja v spodnjih priponkah.

Javni razpis z dokumentacijo.pdf

SKUPNO BESEDILO javnega razpisa za leto 2021.doc

SPL. OBRAZEC 1.docx

SPL. OBRAZEC 2.doc

Obrazec_3_A1_Kultura_PROJEKTI.doc

Obrazec_3_A2_Kultura_MEDIJSKI RAZPIS.doc

Obrazec_3_A3_Kultura_UREJANJE GROBIŠČ.doc

Obrazec_3_B2_MLADINA.docx

Obrazec_3_C1_SOCIALA SOC.IN ZDR.VARSTVO.docx

Obrazec_3_C2_SOCIALA ZASVOJENOST.docx

Obrazec_3_C3_SOCIALA MEDGEN.SREDIŠČA.docx

Obrazec_3_Č2_ŠPORT.docx

Obrazec_3_D_Dogodki.doc

Obrazec_3_E_MEDOBČINSKI IN MEDNARODNI PROJEKTI.doc

Obrazec_3_F_Sofinanciranje_ostalih_drustev.doc

Obrazec_3_G_Turizem.doc

OBR. 4 OSNUTEK POGODBE 2021.docx

OBR.5 VZOREC ZA POROČILO ZA 2021.doc

OBR. 6 VZOREC ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO.xlsx

OBR. 7 KUVERTA.docx

nazaj