vodilna slika

Poziv za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme z montažo v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2021

datum: 03. 12. 2020

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 14/2019-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19) in Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL št. 21/20), Mestna občina Novo mesto objavlja

 

Poziv za sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme z montažo v krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

 

 

 

1. Predmet poziva

 

Predmet poziva je sofinanciranje nakupa in dobave igral in opreme z montažo na športnih in otroških igriščih v Mestni občini Novo mesto v letu 2021.

 

 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev

 

Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je do višine 36.000,00 EUR.

 

 

3. Upravičeni prijavitelji

 

Upravičeni prijavitelji so krajevne skupnosti in osnovne šole Mestne občine Novo mesto.

 

 

4. Pogoji

 

4.1. Splošni razpisni pogoji

 

Razpis je namenjen sofinanciranju:

  • nakupu in dobavi igral in opreme vključno z montažo za vse kategorije občanov iz krajevne skupnosti.

 

 

4.2. Pogoji za pridobitev sredstev

 

Pogoj za pridobitev sredstev je zagotavljanje soudeležbe z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi v višini 50%.

Prijava mora biti pisna (na priloženem obrazcu), predložena v razpisanem roku in mora obsegati:

  • navedbo projekta s podatki o njegovi pomembnosti za življenje v krajevni skupnosti,
  • projekt mora upoštevati uporabnike vseh starosti, ki živijo v KS,
  • oceno stroškov in pregled zagotovljenih virov financiranja projekta v višini predračuna, s prikazom lastnih virov prijavitelja (sofinancerski viri, prispevki občanov in drugih sofinancerjev),
  • druge podatke, za katere prijavitelj meni, da so pomembni za utemeljitev projekta.

 

 

4.3 Pogoji za koriščenje sredstev

 

Javno naročilo bo izvedla občina. Izvajalec del bo izstavil dva računa, občina bo za izvedeno delo plačala 50% vrednosti, KS oz. OŠ pa tudi 50% vrednosti projekta.

 

Izplačilo bo izvedeno na podlagi izvedenega ogleda in podpisanega zapisnika o prevzemu. Ogleda se morajo udeležiti predstavnik občine, krajevne skupnosti/osnovne šole, Zavoda Novo mesto in izvajalec.

 

 

5. Izpolnjevanje pogojev

 

Izpolnjevanje pogojev bo preverjala občinska uprava. Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vloge je osem delovnih dni od prejema obvestila o nepopolni vlogi.

 

 

6. Merila

  • obseg razpoložljivih sredstev in realna finančna konstrukcija projekta,
  • obseg že izvedenih projektov v zadnjih 4 letih v posamezni krajevni skupnosti oz. šoli, financiranih iz proračuna Mestne občine Novo mesto,
  • število občanov / uporabnikov bodočega projekta / javne dobrine,
  • pri načrtovanju projekta upoštevati vse starostne kategorije uporabnikov.

 

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev, odvisno od števila in kakovosti prejetih prijav.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da v soglasju s krajevno skupnostjo/osnovno šolo spremeni prejeto vlogo oz. projekt, če oceni, da so dejanske potrebe po igralih ali drugih vadbenih napravah in opremi drugačne od prijavljenega projekta.

 

 

7. Rok in način prijave

 

Rok za prijavo je do 26. 2. 2021.  

 

 

Prijave za dodelitev sredstev ja potrebno poslati v zaprti ovojnici na naslov:

 

Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto.

 

 

Na zaprti ovojnici mora biti napisano:

- naslov prijavitelja (na zadnji strani),

- naslov Mestne občine Novo mesto (na sprednji strani),

- na sprednji strani oznaka:

 

»PRIJAVA NA POZIV – OTROŠKA IN ŠPORTNA IGRIŠČA 2021«

 

 

7. Poraba sredstev

 

Odobrena sredstva morajo biti porabljena v letu 2021.

 

 

8. Obveščanje prijaviteljev

 

Mestna občina Novo mesto bo krajevne skupnosti/osnovne šole z odločbo obvestila o rezultatih poziva najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge. Izbrane krajevne skupnosti/osnovne šole bodo pozvane k sklenitvi pogodb o sofinanciranju projektov za leto 2021.

 

 

9. Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete:

 

Ivica Menger, tel. št. 07 39 39 211, e-pošta: ivica.menger@novomesto.si 

 

 

Lep pozdrav,

 

 

mag. Gregor Macedoni,l.r.

 

 

 

ŽUPAN

 

POZIV IGRIŠČA 2021.pdf

PRIJAVNI OBRAZEC IGRIŠČA 2021.docx

nazaj