vodilna slika

Javni poziv Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine za leto 2021

datum: 18. 12. 2020

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1), Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 27/19), Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2021 (DUL, št. 21/20), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do leta 2030 in Strategije razvoja turizma v MONM 2020 objavlja

 

JAVNI POZIV MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH IN MEDOBČINSKIH PRIREDITEV, KI IMAJO POMEN ZA TURISTIČNO PROMOCIJO OBČINE ZA LETO 2021

 

1. Cilj sofinanciranja

Cilj poziva je finančno podpreti izvedbo mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo Mestne občine Novo mesto in destinacije Dolenjska.

 

2. Predmet sofinanciranja

Predmet sofinanciranja so množične športne, kulturne, turistične in druge prireditve z medobčinsko in mednarodno udeležbo, ki v Mestni občini Novo mesto ali v destinaciji Dolenjska (vodilne destinacije Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice) generirajo večje število nočitev in imajo pomen za turistično promocijo občine oziroma destinacije Dolenjska.

Predmet sofinanciranja so prireditve, ki bodo potekale v letu 2021.

 

3. Prednostni kriteriji

Prednost pri sofinanciranju bodo imele prireditve:

 • ki generirajo večje število nočitev in gostinskih storitev v Mestni občini Novo mesto oziroma v  vodilnih destinacijah Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice,
 • z bolj izraženo medobčinsko in mednarodno komponento (večje število medobčinskih in mednarodnih udeležencev in obiskovalcev),
 • ki bodo zagotovile večjo promocijsko aktivnost na ciljnih turističnih trgih in naslovile ključne ciljne skupine v tujini, ki izhajajo iz smernic, opredeljenih v Strategiji razvoja turizma Novega mesta,
 • ki se v večjem delu dogajajo na območju Mestne občine Novo mesto,
 • z večjim številom udeležencev,
 • z večjim številom obiskovalcev,
 • z izdelanim načrtom promocijske aktivnosti,
 • ki sovpadajo s smernicami iz Strategije razvoja turizma Novega mesta.

Pri sofinanciranju se bodo upoštevali tudi naslednji kriteriji:

 • višina lastnih oziroma drugih pridobljenih sofinancerskih sredstev, ki jih prijavitelj namenja oziroma jih je pridobil za izvedbo prireditve,
 • višina in obseg podpore iz drugih virov iz proračuna ali premoženja Mestne občine Novo mesto.

 

4. Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe in fizične osebe, in sicer:

 • društvo ali druga organizacija (zasebni zavod, agencija, zveza in drugo),
 • podjetje ali organizacije registrirane za izvajanje kulturne, prireditvene, turistične, športne, mladinske, humanitarne, izobraževalne ali vzgojne dejavnosti,
 • krajevna skupnost v Mestni občini Novo mesto,
 • fizične osebe.

Pričakujejo se prijave pravnih in fizičnih oseb, ki so sposobne samostojno, z lastno tehnično in kadrovsko zasedbo celovito pripraviti in izvesti prireditev ter promocijsko aktivnost.

Posamezen prijavitelj lahko kandidira z več različnimi prireditvami. V primeru več prijav enega prijavitelja bo komisija upoštevala najboljšo prijavljeno prireditev, druge pa le v primeru, da razpisana sredstva še ne bodo porabljena.

 

5. Višina razpisanih sredstev

Mestna občina Novo mesto za sofinanciranje mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine, za leto 2021 razpisuje sredstva v skupni višini do 25.000,00 EUR.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico, da javni poziv po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev.

Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico do spremembe višine razpisanih sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2021.

 

6. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2021.

 

7. Razpisni rok

Prvi razpisni rok se prične z dnem objave in traja do vključno 25. 1. 2021.

Če v prvem razpisnem roku vsa sredstva ne bodo razdeljena, bo komisija do vključno 1. 10. 2021 prispele vloge odpirala enkrat mesečno. Na podlagi odločitve komisije bo občina prijavitelje obvestila o rezultatih javnega poziva najkasneje v 30 dneh po odprtju prijave .

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto bodo objavljeni rezultati razpisa in stanje razdeljenih sredstev. Mestna občina Novo mesto ne jamči za razpoložljivost sredstev za prijavo na dodatni rok. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo v proračunu.

 

8. Razpisna dokumentacija

Prijavitelj izpolni in podpiše predpisane obrazce ter jih odda v predpisanem roku.

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo javnega poziva,
 • obrazec 1: splošni podatki o prijavitelju,
 • obrazec 2: prijava za sofinanciranje Mestne občine Novo mesto,
 • obrazec 3: vzorec Pogodbe,
 • obrazec 4: vzorec Poročila o realizaciji prireditve,
 • obrazec 5: vzorec Zahtevka za izplačilo,
 • obrazec 6: označitev kuverte.

 

Prijavitelj mora ob prijavi na javni poziv izpolniti in podpisati obrazca 1 in 2.

Z obrazci 3, 4 in 5 se prijavitelj ob prijavi seznani in jih ni potrebno izpolnjevati in prilagati prijavi.  S prijavo na razpis se šteje, da je prijavitelj pregledal vso razpisno dokumentacijo in pogoje razpisa ter z njimi v celoti soglaša.

Obrazec 6 prijavitelj prilepi na kuverto.

Posamezen prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira z več prijavami, ki jih predloži v skupni kuverti. Prijavitelj izpolni in podpiše splošen obrazec (Obrazec 1) ter ga skupaj z Obrazcem 2, ki mora biti izpolnjen za vsako prijavljeno prireditev posebej, predloži v skupni kuverti.

Obrazcem mora priložiti vse priloge, ki jih posamezni izpolnjeni obrazec zahteva. Prijava na javni razpis oz. javni poziv mora biti oddana na pripravljenih obrazcih. Vsi oddani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Če je iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, mora besedilo v celoti ustrezati zahtevam Mestne občine Novo mesto, kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu, predpisani obrazec pa mora biti priložen izvirniku.

Prijavitelji naj bodo posebno pozorni na dokazila o formalni ustreznosti predlogov, zato naj zagotovijo vse zahtevane podatke, izjave in dokazila, da se bo njihov predlog štel za pravilen.

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku prevzamejo na rotovžu, Glavni trg 7, Novo mesto v času uradnih ur. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani občine www.novomesto.si.

 

9. Rok in način oddaje vloge na javni razpis

Posamezen prijavitelj lahko na javnem pozivu kandidira z več prijavami, ki jih predloži v skupni kuverti. Prijavitelj izpolni in podpiše splošen obrazec (Obrazec 1) ter ga skupaj z Obrazcem 2, ki mora biti izpolnjen za vsak prijavljen program posebej, predloži v skupni kuverti.

Kot pravočasne na prvem razpisnem roku se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno ponedeljka, 25. 1. 2021,  in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče občine prispele do vključno ponedeljka, 25. 1. 2021.

V primeru oddaje vloge pri drugem izvajalcu poštnih storitev, je obvezna priloga kopija enaka originalu računa izvajalca te poštne storitve, na katerem je natisnjen in jasno razviden čas (datum, ura in minuta) oddaje vloge (priporočene pošiljke).

Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto do ponedeljka, 25. 1. 2021, do 12. ure.

 

Prijava mora biti predložena na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto v zapečateni ovojnici z izpisom na sprednji strani: NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI POZIV MONM ZA SOFINANCIRANJE MEDNARODNIH IN MEDOBČINSKIH PRIREDITEV, KI IMAJO POMEN ZA TURISTIČNO PROMOCIJO OBČINE ZA LETO 2021. Na hrbtni strani mora biti navedba prijavitelja, in sicer NAZIV oz. IME IN PRIIMEK ter NASLOV. Za označevanje vloge na ovojnici se uporabi obrazec za označbo vloge (Obrazec št. 6: Označitev kuverte) v razpisni dokumentaciji. Če ne bo uporabljen obrazec za označbo vloge, mora ovojnica vključevati vse elemente, ki so navedeni na obrazcu za označbo prijave. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo zavržene in vrnjene pošiljatelju.

Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj/prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje.

 

10. Izpolnjevanje razpisnih pogojev

Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto.

Odpirale se bodo samo vloge, ki bodo imele pravilno izpolnjene in označene ovojnice in bodo dostavljene v roku, določenem v razpisni dokumentaciji, ne glede na način oddaje vloge. Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila dostavljena do vključno 25. 1. 2021 (za prvi razpisni rok)  in do vključno 1. 10. 2021 (za drugi razpisni rok). Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe. Ovojnica, ki ni izpolnjena in označena skladno z 8. točko tega razpisa oziroma poziva, se vrne vlagatelju.

Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo pravočasne, jih bodo vložili upravičeni prijavitelji in bodo popolne. Vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, se zavržejo s sklepom. Zoper ta sklep ni pritožbe. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih in vsebuje v javnem razpisu oz. javnem pozivu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge oziroma dokazila. V primeru nepopolnih vlog bodo kandidati v roku 8 dni od dne odpiranja prijav pozvani, da v roku 8 dni vloge dopolnijo. V kolikor nepopolnih vlog ne bodo dopolnili v določenem roku in skladno z zahtevo za dopolnitev,  bodo vloge s sklepom zavržene. Zoper ta sklep ni pritožbe.

Komisija bo opravila strokovni pregled popolnih vlog, tako da bo preverila izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih ocenila na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo, ter glede na strokovno presojo komisije pripravila predlog izbire in sofinanciranja prijav.

 

11. Dodatne informacije

Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je mag. Nataša Jakopin; tel. 07 39 39 239; natasa.jakopin@novomesto.si.

 

12. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru

Odpiranje vlog bo komisija izvedla najpozneje v 5 delovnih dneh po končanem razpisnem roku. Odpiranje vlog ni javno.

Mestna občina Novo mesto bo prijavitelje z odločbo oziroma sklepom obvestila o rezultatih javnega razpisa najkasneje v 30 dneh od zaključenega razpisnega roka. Izbrani prijavitelji bodo pozvani k sklenitvi pogodb o sofinanciranju za leto 2021. Če se prijavitelj v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je umaknil prijavo.

 

Številka: 322-14/2020

Novo mesto, dne 18. 12. 2020

 

Župan

Mestne občine Novo mesto

Mag. Gregor Macedoni, l.r.

 

Javni poziv za sofinanciranje prireditev, ki imajo pomen za turistično promocijo občine.docx

OBRAZEC 1 (splošni podatki o prijavitelju).docx

OBRAZEC 2 (prijava).doc

OBRAZEC 3 (osnutek pogodbe).docx

OBRAZEC 4 (vzorec poročila).doc

OBRAZEC 5 (vzorec zahtevka za izplačilo).xlsx

OBRAZEC 6 (kuverta).docx

nazaj