vodilna slika

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/14-a, ID 2177

datum: 02. 04. 2021

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje družba D-LAN, gradbeništvo, d.o.o., Glavni trg 27, 8000 Novo mesto vodi postopek lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta – OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP NM/14-a.

 

Investitorka, D-LAN GRADBENIŠTVO, D.O.O., Glavni trg 27, Novo mesto, je delni lastnik poslovno stanovanjskega objekta na Glavnem trgu 27 v Novem mestu, parc. št. 1656, k.o. Novo mesto. Objekt je potrebno rekonstruirati in ga uskladiti z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev. V objektu želi investitorka urediti stanovanja. Glede na degradiranost zahodnega dela objekta in slabo gradbeno tehnično stanje stropne konstrukcije nad pritličjem, so potrebne nekatere menjave konstrukcijskih elementov, pri čemer je smiselno objekt uskladiti z višinskim gabaritom sosednjih objektov v nizu ob Glavnem trgu in tako pridobiti volumen za potrebe stanovanj.

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je potrebno Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo javno razgrniti za najmanj 15 dni.

 

javno naznailo o JR.pdf

ELP_2177_JR.pdf

Idejna zasnova 27_GT_compressed.pdf

POBUDA ZA LOKACIJSKO PREVERITEV.pdf

ZVKDS_mnenje.pdf

nazaj