Potrdili spremembe proračunov, Hribar direktor Zavoda Novo mesto

datum: 27. 11. 2017

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 26. redni seji sprejel rebalans občinskega proračuna za leto 2017 in spremembe in dopolnitve občinskega proračuna za leto 2018. V obeh primerih gre predvsem za prilagajanje dejanski dinamiki investicij, za obveznosti iz naslova dviga plač v javnem sektorju in manjše programske spremembe, ki so se zgodile skozi leto. Za direktorja Zavoda Novo mesto so svetniki imenovali Marjana Hribarja, sprejeli pa so tudi Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2018. Občinski svet se je seznanil tudi s prostorsko-komunalnim urejanjem romskega naselja Žabjak in končnimi poročili Nadzornega odbora o nadzoru Zdravstvenega doma Novo mesto in Mestne občine Novo mesto.

V skrajšanem postopku sta bila sprejeta Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2017 in Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah proračuna Mestne občine Novo mesto za leto  2018. Župan je oba predloga sprememb proračuna utemeljil s prilagajanji, ki so potrebna za nadaljevanje uspešnega črpanja evropskih in državnih sredstev, nadaljevanju investicij, spremembi povprečnine in prizadevanjem za nadaljnje znižanje zadolževanja. Po rebalansu proračuna za leto 2017 ima občina 41.936.490 EUR prihodkov in 47.282.697 EUR odhodkov. Za leto 2018 na Mestni občini Novo mesto načrtujejo za 53.767.405 EUR prihodkov in 59.025.905 EUR odhodkov.

DSC_0079

Svetniki so potrdili imenovanje Marjana Hribarja za direktorja Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto. Hribar, ki je bil izbran na ponovljenem razpisu, bo štiriletni mandat začel z novim letom, prinaša pa dolgoletne izkušnje iz številnih vodstvenih položajev doma in v tujini.

Na področju kadrovskih zadev je občinski svet podal tudi pozitivni mnenji k imenovanju Nevenke Kulovec na mesto ravnateljice Osnovne šole Drska in Darje Brezovar na mesto ravnateljice Osnovne šole Bršljin.

Svetniki so se seznanili z informacijo o stanju projekta prostorske in komunalne ureditve romskega naselja Žabjak - Brezje, ki ga je predstavil Izidor Jerala iz občinskega urada za prostor in razvoj. Naselje Brezje ostaja v okvirih iz leta 1985, glavnina načrtovanja se nanaša na Žabjak. Za zdaj so popisali obstoječe objekte, prostorsko načrtovanje pa se nadaljuje z iskanjem najustreznejše različice ureditve naselja. Osnutek načrta predvideva največ 75 zazidljivih parcel, z ustrezno infrastrukturo za priključitev objektov in opustitev nevarnih neurejenih priključkov na regionalno cesto. Jerala je izpostavil še pomen tega projekta, s katerim imamo priložnost da po dolgih letih urejanje te problematike premaknemo iz mrtve točke, s čimer so se strinjali tudi svetniki, ki so soglasno potrdili informacijo o dosedanjem poteku projekta.

DSC_0076

Občinski svet je potrdil Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2018, v prvi obravnavi so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Na Brezovici in Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto. V skrajšanem postopku je bil sprejet Predlog Odloka o spremembah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto.

Svetniki so se seznanili tudi s končnima poročiloma Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o opravljenih nadzorih v Zdravstvenem domu Novo mesto in na Mestni občini Novo mesto. Nadzor v Zdravstvenem domu je obsegal avtorske, podjemne in svetovalne pogodbe, sklenjene ali izplačane v letih 2013, 2014 in 2015. V dokumentih Mestne občine Novo mesto pa so nadzorniki preverjali veljavne pogodbe za nepremičnine v letu 2016, v katerih občina nastopa kot najemodajalec in najemnik.

nazaj