vodilna slika

Ureditev mestnega jedra - Rozmanova ulica in Prešernov trg

EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_Skupna investicijska vrednost projekta je 2.668.732,54 EUR. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 2.091.944,79 EUR.

Začetek projekta: december 2019
Zaključek projekta: september 2022

 

Za obravnavano območje v Novem mestu po metodologiji DUO obstaja sum socialne degradacije, zato je potrebna revitalizacija tega območja. Predpogoj za revitalizacijo je premišljeno izpeljana celovita prostorska in ekološka prenova javnih odprtih površin, kar bo, kot kaže praksa iz drugih mest, generator socialne in gospodarske prenove stavb v tem mestnem območju.

Eden od predpogojev za dokončno revitalizacijo Rozmanove ulice in Prešernovega trga s Kastelčevo in Linhartovo ulico, ki se nahajajo v mestnem jedru, je prenova javnih površin v mestnem jedru. Na ta način bo le-to postalo bolj privlačno za bivanje, poslovne in prostočasne dejavnosti tako za prebivalce, obiskovalce in turiste ter lastnike in najemnike lokalov.

V okviru obravnavane investicije je zato predvidena funkcionalna prenova javnih površin na obravnavanem območju z ureditvijo površin za pešce, kolesarje, motorni in mirujoči promet, postavitvijo ustrezne urbane opreme, ozelenitvijo… Javne površine bodo dostopne vsem uporabnikom, tudi gibalno oviranim, starejšim in staršem z vozički.

Uredile se bodo odprte javne površine v tem delu mestnega jedra:

  • Rozmanova ulica  - se tlakuje z granitnimi kockami, na njej se uredijo površine za kolesarje, ki bodo označene z inox gumbi, uredi se pas za bočno parkiranje širine 2,30 m (vključno z robniki),
  • Komeljev trg – preoblikujejo se nivelete, trg se tlakuje, tako da nastane majhen odprt gledališki ambient, ki lahko gosti občasne prireditve v povezavi s programom knjižnice,
  • Kaskadni trg (povezava med Rozmanovo ulico in Prešernovim trgom) – se bistveno razširi, z oblikovanjem stopnišča s kaskadami prostor postane primeren za manjše dogodke (recital, ulična predstava, mali koncert, art market…) in morebitno gostinsko ponudbo,
  • spominsko območje Na vratih – se na novo tlakuje s prefabriciranimi ploščami iz pranega betona, razmiki med ploščami pa bodo zapolnjeni z granitnimi kockami,
  • ulica Prešernov trg – uredi se cestišče iz asfalta, pločnik bo iz pranega betona,
  • Prešernov trg – oblikuje se manjši zaključen trg z ekscentrično umestitvijo drevesa (javor), na novo se uredijo parkirne površine,
  • Kastelčeva ulica – uredi se cestišče iz asfalta, pločnik bo iz pranega betona,
  • Linhartova ulica – uredi se cestišče iz asfalta.

Predvidena je tudi postavitev fiksne in občasne urbane opreme in izvedba novih zasaditev. Za reševanje problematike na obravnavanem območju v mestnem jedru je predvidena nova prometna ureditev.

V izogib kasnejšim posegom v prenovljene javne površine je potrebno prenoviti tudi dotrajano gospodarsko javno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod, cestna razsvetljava, zaščita in prestavitev TK vodov, izgradnja elektro kabelske kanalizacije).

Obravnavani del mestnega jedra bo na ta način revitaliziran. Z izvedbo predvidenih investicijskih ukrepov se bo ustvaril kakovosten bivanjski prostor v mestnem jedru, ki bo obenem primeren in privlačen za hitrejši razvoj dejavnosti v centru mesta in izvedbo najrazličnejših vsebin, kar bo pozitivno vplivalo tudi na povečanje števila obiskovalcev in turistov, zmanjšanje števila praznih lokalov v centru mesta, pestrejšo ponudbo, še dodatno zmanjšanje motornega prometa v centru mesta, povečanje števila kolesarjev in pešcev, večjo prometno varnost za šibkejše udeležence v prometu…

Predmet investicije je odprava socialne degradacije v območju operacije s premišljeno izpeljano celovito prostorsko in ekološko prenovo javnih odprtih površin.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji - www.eu-skladi.si

nazaj