vodilna slika

Končno poročilo o opravljenem nadzoru pravilnosti dodeljevanja transferjev na proračunski postavki cestno gospodarstvo-javna razsvetljava v zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018

datum: 03. 10. 2019

Končno poročilo - Javna razsvetljava.pdf