vodilna slika

26. seja leta 2006 (mandat 2)

 

ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO


Šifra: 032-01-26/2005-1100
Datum: 21. 2. 2006

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/2001, 44/2002 in 72/2005) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s k l i c u j e m

 

26. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

ki bo v četrtek, 9. marca 2006, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,
Novo mesto, Novi trg 6 (vijoličasta dvorana II/68).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i r e d :

 

 1. Določitev dnevnega reda
 2. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje občinskega sveta
 3. Predlog odloka o lokacijskem načrtu za vodovod Trška gora – druga obravnava
 4. Predlog odloka o izvajanju izbirnih gospodarskih javnih služb dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem v Mestni občini Novo mesto – druga obravnava
 5. Soglasje k tarifnemu sistemu za distribucijo zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto
 6. Soglasje k splošnim pogojem za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja na območju Mestne občine Novo mesto
 7. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto – druga obravnava
 8. Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2006
 9. Letni načrt programa prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Novo mesto za leto 2006
 10. Predlog občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko naselje Jedinščica – prva obravnava
 11. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava
 12. Predlog tehničnega popravka grafičnega dela – kartografske dokumentacije Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986 – 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na Urbanistično zasnovo Novega mesta /sprememba 2003/1)
 13. Sklep o vodenju investicije CeROD
 14. Poročila in gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

14.1 Poročilo o opravljenem nadzoru podelitve in izvajanja koncesije za izvajanje izbirne gospodarske
javne službe plakatiranja in obveščanja v Mestni občini Novo mesto
14.2 Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto o izvedbi programa dela za leto 2005
14.3 Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2006
15. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2005
16. Premoženjsko – pravne zadeve
16.1 Prenos nepremičnin v lasti Komunale Novo mesto, do.o., v lastništvo lokalnim skupnostim
Mestne občine Novo mesto ter občinam Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice in
Žužemberk
17. Kadrovske zadeve
18. Vprašanja in pobude
19. Razno
19.1 Obvestilo o izjemni dodelitvi neprofitnih najemnih stanovanj v najem za določen čas

Priložena so gradiva za 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 14. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

Župan

 

 

mag. Boštjan Kovačič

 

 

 

VABLJENI :

 

- člani/ce občinskega sveta

- predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

- direktorica občinske uprave

- vodje oddelkov in služb občinske uprave

- pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

- krajevne skupnosti MO Novo mesto

- sredstva javnega obveščanja

- UE Novo mesto

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles