vodilna slika

9. seja leta 2007

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Številka:032-5/2006

                 Datum: 10. 10. 2007

 

Na podlagi 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/2001 in 72/2005)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

9. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 25. oktobra 2007, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž).

 

Za sejo predlagam naslednji

d n e v n i   r e d :

 

    1.   Ugotovitev sklepčnosti

    2.   Določitev dnevnega reda

    3.   Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

    4.   Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

    5.   Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

    6.   Predlog odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2007 – skrajšani postopek

    7.   Predlog odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Mestne občine Novo mesto – prva obravnava

    8.   Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Livada – prva obravnava

    9.   Dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Turkov hrib – prva obravnava

10.   Premoženjsko – pravne zadeve

11.   Kadrovske zadeve

12.   Vprašanja in pobude

 

Priložena so gradiva za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. točko dnevnega reda. Ostala gradiva boste prejeli naknadno.

 

S spoštovanjem !

 

 

Alojz MUHIČ

ŽUPAN

VABLJENI :

-          člani/ce občinskega sveta

-          mag. Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-          predstavniki občinske uprave

-          predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-          pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

 

-          sredstva  javnega obveščanja    

-          krajevne skupnosti

-          Upravna enota Novo mesto

 

 

 

gradivo>

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles