vodilna slika

nadaljevanje 22. redne seje leta 2009

Številka:032-8/2009

Datum:   6. 5. 2009

ČLANICAM INČLANOM

OBČINSKEGASVETA

MESTNE OBČINENOVO MESTO

 

V skladuz 18. členom Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008) ter37. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni listRS, št. 96/20089)

 

s k l i c u j e m

 

n a d a l j e v a n j e

 

22. sejeObčinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

ki bo včetrtek, 14. maja 2009, ob 16. uri

 

v sejnidvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7.

 

Nanadaljevanju seje bodo obravnavane naslednje točke, ki jih občinski svetčasovno ni uspel obravnavati na seji dne 23. 4. 2009:

 

14. Strategija kulture v Mestni občini Novo mesto v obdobju 2009 - 2013 - 2. del

15. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2009

16. Poročilo o poslovanju javnih zavodov v Mestni občini Novo mesto za leto2008

16.1      Poročilo o poslovanju javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti za leto 2008

16.2      Poročilo o delu javnega gospodarskega zavoda za turizem Novo mesto za leto 2008

17. Poslovno poročilo JP Komunala Novo mesto, d.o.o., za leto 2008 

18. Poročilo in letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Novomesto

18.1      Poročilo o delu Nadzornega odbora za obdobje julij - december 2008

18.2 Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2009

19. Premoženjsko-pravne zadeve

19.1   Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra nanepremičninah parc. št. 2316/6 in 2316/7, KO Lakovnice

19.2   Predlogsklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1025/1, KO DaljnjiVrh

19.3   Predlog sklepa o pridobivanju in razpolaganjunepremičnega premoženja iz prve dopolnitve letnega načrta pridobivanja inrazpolaganja nepremičnega premoženja Mestne občine Novo mesto za leto 2009

21. Vprašanja in pobude

22. Razno

Poročilo o realizaciji terminskega plana aktivnosti v zvezis projektom Hidravlične izboljšavekanalizacijskega sistema in centralna čistilna naprava v Novem mestu

 

Gradiva zavse točke ste prejeli s sklicem 22. seje občinskega sveta oz. na sejiobčinskega sveta 23. 4. 2009.

 

Po končani 22. redni seji bo izrednaseja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Vabilo ingradivo sta priložena.

 

S spoštovanjem !

 

 

 

 

Župan

 

 

Alojzij MUHIČ

 

 

VABLJENI :

-         člani/ceobčinskega sveta

-         mag.Sašo Murtič, direktor občinske uprave

-         predstavnikiobčinske uprave

-         predsednikNadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-         ZdenkoPicelj, predsednik komisije za pripravo strategije na področju kulture (k 14.točki)

-         IvanKuljaj, v.d. direktorja Zavoda za turizem Novo mesto (k 16.2 točki)

-         KomunalaNovo mesto, d.o.o. (k 17. točki)

-         pripravljalcigradiv 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles