vodilna slika

5. seja leta 2011

Številka: 9001-3/2011

Datum:   22. 2. 2011

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 2) ter 21. in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/2008 – UPB 1)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

5. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 10. marca 2011, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim

 

d n e v n i m   r e d o m :

 

 1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2.   Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
 3.   Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011 – druga obravnava
 4.   Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »vodovod Grčevje« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »vodovod Grčevje« - predlog za skrajšani postopek
 5.   Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje« - predlog za skrajšani postopek
 6.   Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Muhaber« - predlog za skrajšani postopek
 7.   Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Brezje-kanalizacija« - predlog za skrajšani postopek
 8.   Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Šmihel-kanalizacija« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Romsko naselje Šmihel kanalizacija« - predlog za skrajšani postopek
 9.   Predlog sprememb in dopolnitev Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« in predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacijski sistem Petelinjek« - predlog za skrajšani postopek
 10. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Podbreznik – prva obravnava
 11. Predlog odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava
 12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto – predlog za skrajšani postopek
 13. Predlog odredbe o spremembah Odredbe o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto
 14. Predlog odredbe o ureditvi prometa na ulici Jedinščica
 15. Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2011
 16. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2010
 17. Premoženjsko – pravne zadeve
 18. Kadrovske zadeve
 19. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Priložena so gradiva za točke od 2 do 13; za ostale točke pa jih boste v skladu s poslovniškimi določili prejeli naknadno. Gradiva bodo objavljena tudi na spletni strani Mestne občine Novo mesto www.novomesto.si.

 

S spoštovanjem !

 

 

Alojzij MUHIČ,

župan

 

 

VABLJENI :

 

-      člani/ce občinskega sveta

-      Borut Novak, v. d. direktorja občinske uprave

-      predstavniki občinske uprave

-      Elizabeta Grill, predsednica Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI:

-       predstavniki sredstev javnega obveščanja

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles