vodilna slika

5. redna seja mandat 2014-2018

Številka: 9001-2/2015

Datum:   11. 3. 2015

 

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

5. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 26. marca 2015, ob 16. uri 

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 


 

d n e v n e g a   r e d a :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda  

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto – druga obravnava  

4. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto – druga obravnava 

5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 – druga obravnava

5.1 Letni načrt upravljanja s kapitalskimi naložbami

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

7. Predlog odloka o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto – prva obravnava

8. Letni program športa v Mestni občini Novo mesto za leto 2015

9. Kadrovske zadeve

10. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori


Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

S spoštovanjem,

 

 

 

Gregor Macedoni,

župan

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

 

OBVEŠČENI :

-      sredstva javnega obveščanja        

 

 

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles