vodilna slika

13. redna seja mandat 2014 - 2018

           Številka: 9001-2/2016

           Datum:  17. 2. 2016

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013, 18/15, 21/15, DUL, št. 8/15) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

 

13. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,

 

v četrtek, 3. marca 2016, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a   r e d a :

1.  Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2.  Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3.  Poslovni plan Komunale Novo mesto, d.o.o., za leto 2016

4.  Premoženjsko – pravne zadeve

4.1   Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016

5.  Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2015

6.  Gradiva Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

6.1   Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru štirih veljavnih pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje, sklenjenih v letu 2015 (presek stanja na dan 25. 8. 2015)

6.2   Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad realnim stanjem na seznamu pogodb Mestne občine Novo mesto za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2015 (presek stanja na dan 25.8.2015)

7.   Seznanitev z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Novo mesto

8.   Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 in plan dela za leto 2016

9.   Informacija o stanju projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Dolenjske, na dan 19. 2. 2016

10.   Kadrovske zadeve

11.   Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

 

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

 

S spoštovanjem,

 

                                                                                                             Gregor Macedoni

                                                                                                                     ŽUPAN

                                                                                              MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

 

VABLJENI :

-      člani/ce občinskega sveta

-      vodje uradov občinske uprave

-      pripravljalci gradiv

-      predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

 

OBVEŠČENI :

-      sredstva javnega obveščanja      

Gradiva

Zapisnik seje

Seje delovnih teles